Všeobecné obchodní podmínky

I.Všeobecné podmínky

-Řidičský průkaz skupiny B,min praxe v řízení 3 roky.

-Při zapůjčení požadujeme předložit dva platné doklady totožnosti (řidičský průkaz, občanský průkaz, pas).

-Platná rezervace, úhrada půjčovného a kauce.

-Je zakázáno provádět jakékoliv úpravy na zapůjčeném voze (polepování, šroubování, vrtání apod.)

-Škody na voze, které nelze odstranit (poškození, znečištění atd.), hradí v plné výši nájemce.

-Při předčasném ukončení pronájmu obytného vozu se nájemné nevrací.

-Platí absolutní zákaz kouření ve všech prostorách vozidla, ať za jízdy či při odstavení vozidla .
Minimální doba pronájmu je :

od 01.června do 30 září příslušného kalendářního roku : 7 dní.

od 01.října do 31 května příslušného kalendářního roku : 5 dní .

II.Platební podmínky

-Rezervace předmětu pronájmu na nájemcem zvolený termín (dle rezervačního formuláře) prostřednictvím webové stránky pro najímatele, tj.: www.go-trek.cz , www.go-trek.eu , www.obyt-vuz.cz, může provést nájemce v rámci uživatelského rozhraní, kdy v návaznosti na provedenou registraci pod svým zvoleným uživatelským jménem a heslem, může nájemce prostřednictvím svého účtu objednat u pronajímatele nájem zvoleného předmětu pronájmu, případně dalších doplňkových služeb.

-Nájemce jako registrovaný uživatel provede rezervaci vybraného předmětu pronájmu v rezervačním kalendáři, zvoleného předmětu pronájmu, kde zvolí počáteční datum a hodinu pronájmu stejně tak konečný den a hodinu pronájmu, obojí v souladu s otvírací dobou půjčovny, nájemci nebude rezervačním systémem umožněno pokračovat v rezervaci zvoleného předmětu pronájmu bez podmínky souhlasu s VOP a ostatními smluvními ujednáními, kdy potvrzením souhlasu je v plném rozsahu přijímá. V návaznosti na provedení rezervace v rezervačním kalendáři a odsouhlasení VOP a smluvních ujednáních půjčovny systém přijme požadavek na rezervaci, která bude elektronicky potvrzena na emailovou adresu uvedenou při registraci, která mimo jiné obsahuje časové rozmezí rezervace, celkovou cenu půjčovného, zálohu. Pronajímatel přijme-li rezervaci, vystaví nájemci zálohovou fakturu, kterou elektronicky doručí na emailovou adresu, registrovanou nájemcem. Smluvní vztah mezi pronajímatelem a nájemcem vzniká počínaje přijetím objednávky, respektive zasláním nájemci elektronickou poštou na adresu registrovanou nájemce, zálohovou fakturou, čímž pronajimatel potvrzuje přijetí objednávky. Pronajímatel není povinen přijmout objednávku nájemce.

-Rezervace je platná 72 hodin od doručení zálohové faktury pronajimatelem na emailovou adresu nájemce, registrovanou nájemcem, nebude-li řádně a včas, v plné výši uhrazena zálohová faktura ve výši 1/3 z celkové ceny předmětu pronájmu, rezervace v plném rozsahu zaniká, termín bude uvolněn pro opětovnou rezervaci .

-Úhrada doplatku finanční částky za předmět pronájmu musí být uhrazena 30 dnů před zapůjčením předmětu pronájmu. V případě, že nebude řádně a včas uhrazena finanční částka za pronájem obytného vozu, má pronajimatel právo od smlouvy odstoupit, provést zápočet náhrady škody vzniklé zmařením obchodní příležitost , provést finanční vyrovnání.

-K ceně půjčovného bude účtován jednorázový servisní poplatek ve výši 1 500,- Kč.

-Před předáním předmětu pronájmu je nájemce povinen uhradit vratnou kauci 30 000,- Kč. Nájemce uhradil/dí pronajímateli kauci ve výši 30.000 Kč, a to k zajištění úhrady případných budoucích škod způsobených nájemcem na předmětu pronájmu nebo jeho příslušenství či úhrady jiných pohledávek pronajímatele za nájemcem, které pronajímateli vzniknou v souvislosti s nájmem předmětetu pronájmu, dle této smlouvy či obecně závazných právních předpisů (například pokuty, škody a jiné poplatky spojené s užíváním vozidla nájemcem, storno poplatky, smluvní pokuta, náhrada škody). Kauce dle předchozí věty je splatná nejpozději v den předání vozidla nájemci a je možné ji uhradit bankovním převodem na účet pronajímatele (předání je podmíněno připsáním finančních prostředků “kauce” na účet pronajímatele, nikoli zadáním příkazu bezhotovostního převodu) nebo elektronicky dle pravidel EET před předáním předmětu pronájmu, předmět pronájmu nebude předán v případě, že kauce nebude prokazatelně uhrazena.

V případě vzniku mimořádné události, zejména nehody, poškození či odcizení předmětu pronájmu, je pronajímatel oprávněn zadržet kauci pro náhradu škod, či ušlého zisku, kauce bude vyúčtová a po stanovení případných závazků nájemce vůči pronajímateli vypořádána. Pronajímatel je oprávněn provést zápočet proti kauci, vrátit kauci po skončení nájmu nájemci po započtení veškerých pohledávek, které bude mít za nájemcem (splatné i nesplatné).

Pronajimatel je oprávněn čerpat ze složené kauce finanční prostředky na případné škody způsobené na předmětu pronájmu , nekryté havarijním pojištěním, poškozením vozu, uhrazení spoluúčasti havarijního pojištění v případě nehody zaviněné nájemcem , škodu vzniklou pozdním vrácením předmětu pronájmu – zmařenou obchodní příležitost , náhradu škody .

III. Předání-Převzetí,obytného vozu.

-Obytný vůz bude předán nájemci první den půjčení od 09.00 – 17.00 hod., nájemce je povinen vrátit obytný vůz poslední den půjčení od 09.00 – 17.00hod .

-Obytný vůz musí být předán v bezvadném stavu, tak jak jej nájemce převzal , zejména pak:

vyprázdněná odpadní nádrž, vyprázdněná a vypláchnutá kazeta chemického WC , vody , čistý interiér – nedodržení je jednorázově zpoplatněno finanční částkou : 300,-Kč.

-Obytný vůz je předáván a přebýrán čistý, při znečištění nájemcem bude vyčištění zpoplatněno finanční částkou : 1.500,-Kč ( běžný úklid) 3.000,-.Kč ( v případě znečištění výrazného charakteru nad rámec běžného úklidu )Pro případ porušení absolutního zákazu kouření ve všech prostorách vozidla, ať za jízdy či při odstavení vozidla je sjednána smluvní pokuta ve výši 10.000,-Kč .

-Obytný vůz je předáván a zpětně přebýrán s plnou nádrží pohonných hmot.

-Předání a převzetí obytného vozu , zejména pak seznámení s jeho obsluhou a výbavou je třeba věnovat zhruba 1hod. času – počítejte s tím , stejně tak při vrácení obytného vozu je třeba počítat zhruba s 1hod. času pro převzetí a kontrolu .

-Nájemce je povinen každou škodu neprodleně hlásit pronajímateli .

IV. Porucha obytného vozu

 

-Obytné vozy naší půjčovny jsou nové v plné záruce výrobce , nicméně i přesto může dojít k poruše jak vozu , tak zařizovacích předmětů .

-Veškeré zásahy – opravy , nákup náhradních dílů je nutno předem konzultovat vhodnou formou s pronajimatelem (tel , sms , email, a pod) a následně realizovat pouze se souhlasem pronajimatele .

-Náklady spojené se zásahem-opravou v návaznosti na udělený souhlas pronajimatele budou proplaceny pouze na základě , udělěného souhlasu pronajimatele , řádného účetního dokladu o provedeném zásahu-opravě .

V. Nehoda obytného vozu

 

-Vždy ! přivolejte policii dané země , vyžadujte sepsání protokolu , včetně fotodokumentace a nákresu nehodového děje .

-Neprodleně informujte pronajimatele!

VI. Storno poplatky

-Od objednávky do 30ti dnů před termínem zapůjčení – 1/3 z celkové ceny nájmu.

-14 – 30 dnů před termínem zapůjčení – 50% z celkové ceny nájmu.

-1 – 14 dnů před termínem zapůjčení – 80% z celkové ceny nájmu.

-V den zapůjčení – 100% z celkové ceny nájmu.

VII. Souhlas se spracováním osobních údajů

-Souhlasím dle ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajú, ve znění pozdějších předpisú, se zpracováním ( tím se rozumí zejména shromaždování, ukládání , používání uchovávání ) mích osobních a citlivých údajú.

V: Pyšelých, dne : …………………………….

                                                                                                                        Četl a souhlasí :…………………………………………………….

Všeobecné podmínky ke stažení