—Níže uvedeného dne, měsíce a roku sobě ujednali jako účastníci dle svého prohlášení k právním úkonům způsobilí ,—

…………………………………

………………………………….

………………………………….

(pronajimatel)

a:

…………………………………

…………………………………

…………………………………

(nájemce)

 

tuto :

NÁJEMNÍ SMLOUVA

I. Předmět pronájmu

Předmětem pronájmu je obytný vůz:

Typ: ………………………..TFCD……………., SPZ:………………………, r.v.:…………….2016………..

VIN: …………………………., č.OTP:…………………………………tov.zn.: NOBEL ART , A-9000 Elegance, shora specifikovaný pronajímatelem přenechán nájemci k dočasnému užívání, kdy nájemce se zavazuje předmět pronájmu užívat dle VOP pronajímatele, za podmínek sjednaných VOP a touto smlouvou.

II. Doba nájmu/nadlimitní km/pojištění

Nájemce sjednává na dobu určitou:

-začátek nájmu den/hod: ……………………………………………

-konec nájmu den/hod:………………………………………………

-celková cena nájmu:…………………………………………………

Nájemní vztah počíná a končí dnem a hodinou shora uvedenou, stejně tak dnem a hodinou, kdy se stane předmět nájmu nepoužitelným (dopravní nehoda, zničení, zcizení apod. dle VOP).

O předání a převzetí, včetně příslušenství předmětu pronájmu bude vyhotoven protokol.

Nájemné a platební podmínky se řídí VOP, které jsou nedílnou součástí tohoto smluvního ujednání, stejně tak kauce, jednorázový servisní poplatek, jednotlivé sankční ujednání, smluvní pokuty, náhrada škody.

Nájemce je povinen zaplatit pronajímateli nájemné dle platného ceníku pro příslušné kalendářní období a rok.

Nájemné obsahuje ujetí 300 km/den , pokud nájemce s obytným vozem ujede více kilometrů než stanoví ten to limit, násobku počtu dnů pronájmu, je povinnen uhradit pronajímateli ujeté nadlimitní kilometry v ceně 6 Kč za každý nadlimitní kilometr. Pronajímatel má právo odečíst cenu za nadlimitní kilometry ze složené kauce k čemuž mu nájemce podpisem umístněným pod textem tohoto smluvního ujednání k tomuto jednostrannému úkonu uděluje souhlas .

V ceně nájmu je obsaženo zákonné pojištění, havarijní pojištění, silniční daň, dálniční známka ČR

III. Rezervace/platební podmínky/storno poplatky

-Rezervace je platná 72 hodin od doručení zálohové faktury pronajimatelem na emailovou adresu nájemce, registrovanou nájemcem, nebude-li řádně a včas, v plné výši uhrazena zálohová faktura ve výši 1/3 z celkové ceny předmětu pronájmu, rezervace v plném rozsahu zaniká, termín bude uvolněn pro opětovnou rezervaci .

-Úhrada doplatku finanční částky za předmět pronájmu musí být uhrazena 30 dnů před zapůjčením předmětu pronájmu. V případě, že nebude řádně a včas uhrazena finanční částka za pronájem obytného vozu, má pronajimatel právo od smlouvy odstoupit, provést zápočet náhrady škody vzniklé zmařením obchodní příležitost , provést finanční vyrovnání.

-K ceně půjčovného bude účtován jednorázový servisní poplatek ve výši 1 500,- Kč.

-Před předáním předmětu pronájmu je nájemce povinen uhradit vratnou kauci 30 000,- Kč. Nájemce uhradil/dí pronajímateli kauci ve výši 30.000 Kč, a to k zajištění úhrady případných budoucích škod způsobených nájemcem na předmětu pronájmu nebo jeho příslušenství či úhrady jiných pohledávek pronajímatele za nájemcem, které pronajímateli vzniknou v souvislosti s nájmem předmětetu pronájmu, dle této smlouvy či obecně závazných právních předpis ,dle podmínek VOP.

-Od objednávky do 30ti dnů před termínem zapůjčení – 1/3 z celkové ceny nájmu.

-14 – 30 dnů před termínem zapůjčení – 50% z celkové ceny nájmu.

-1 – 14 dnů před termínem zapůjčení – 80% z celkové ceny nájmu.

-V den zapůjčení – 100% z celkové ceny nájmu.

Podmínky rezervace uživatele v uživatelském rozhraní pro registrovaného uživatele (www.obyt-vuz.cz, www.go-trek.cz, www.go-trek.eu ), může provést, simulaci výpočtu ceny nájemného, výši úhrady nájemného a kauce, ostatní náležitosti podrobně specifikovány ve VOP jež jsou nedílnou součástí tohoto smluvního ujednání.

IV. Sankce/poplatky

Obytný vůz je nájemci předáván čistý, při vrácení znečištěného předmětu pronájmu, pronajímatel provede vyčištění, stejně tak případně vyprázdnění a vypláchnutí odpadní nádoby, či jiné úkony jimiž je dle VOP vázán nájemce.

Úklid zpoplatněn finanční částkou : 1.500,-Kč ( běžný úklid) 3.000,-.Kč ( v případě znečištění výrazného charakteru nad rámec běžného úklidu).

Pro případ porušení absolutního zákazu kouření ve všech prostorách vozidla, ať za jízdy či při odstavení vozidla je sjednána smluvní pokuta ve výši 10.000,-Kč .

Pro případ ztráty nebo znehodnocení , OTP, zelené karty -bude účtováno :5.000,-Kč

Pro případ ztráty či poškození klíče od předmětu pronájmu -bude účtováno : 10.000,-Kč

Pro případ neohlášení škody pronajimateli na předmětu pronájmu -bude účtováno :5.000,-Kč za každý jednotlivý případ.

Nájemce je povinen vrátit obytný vůz poslední den nájmu do 16 hod , nevrátí li nájemce předmět pronájmu řádně a včas je pronajimatel oprávněn účtovat jednorázový poplatek v finanční výši : 1.500,-Kč za každou započatou hodinu prodlení s vrácením předmětu pronájmu

Obytný vůz je předáván a zpětně přebírán s plnou nádrží pohonných hmot, nájemce odpovídá za případný rozdíl.

Předání a převzetí obytného vozu, zejména pak seznámení s jeho obsluhou a výbavou je třeba věnovat zhruba 1hod. času – počítejte s tím, stejně tak při vrácení obytného vozu je třeba počítat zhruba s 1hod. času pro převzetí a kontrolu.

Nájemce je povinen každou škodu neprodleně hlásit pronajímateli.

Minimální doba pronájmu je :

od 01.června do 30 září příslušného kalendářního roku : 5dní.

od 01.října do 31 května příslušného kalendářního roku : 3dny .

V. Porucha/nehoda

Veškeré zásahy – opravy , nákup náhradních dílů je nutno předem konzultovat vhodnou formou s pronajimatelem (tel , sms , email, a pod) a následně realizovat pouze se souhlasem pronajimatele .

Náklady spojené se zásahem-opravou v návaznosti na udělený souhlas pronajimatele budou proplaceny pouze na základě , uděleného souhlasu pronajimatele , řádného účetního dokladu o provedeném zásahu-opravě .

Vždy! Přivolejte policii dané země, vyžadujte sepsání protokol, včetně fotodokumentace a nákresu nehodového děje. Neprodleně informujte pronajimatele!

Nájemce je srozuměn, že v případě nehody nemá nárok na výměnu vozidla nebo jinou kompenzaci.

V případě , že nájemce nedodrží shora uvedené podmínky , tj., že nehodu neohlásí Policii , nepředloží protokol včetně fotodokumentace a nákresu nehodového děje , nebude informovat neprodleně pronajimatele , odpovídá v plném rozsahu za škodu způsobenou v rámci nehodového děje .

VI. Práva a povinnosti

Nájemce prohlašuje, že výslovně souhlasí s VOP a smluvními podmínkami, které jsou nedílnou součástí tohoto smluvního ujednání.

Nájemce se zavazuje řádně a včas uhradit nájemné, kauci, servisní poplatek, dle VOP které jsou nedílnou součástí tohoto smluvního ujednání.

Nájemce je oprávněn užívat předmět pronájmu,  k němuž je určeno v souladu s obecně závaznými předpisy.

Nájemce je povinen o předmět pronájmu pečovat s péčí řádného hospodáře, předcházet vzniku škody, nadměrnému opotřebení, ztrátě čí uničení, viz. VOP.

VII. Specifická a závěrečná ustanovení

V případě rozdílného ustanovení nájemní smlouvy a VOP jsou VOP vždy nájemní smlouvě nadřazeny.

Smluvní strany sobě ujednávají, že smluvní vztah bude řešen dle NOZ.

Smluvní strany sobě ujednávají, že smlouvu lze měnit pouze jednotlivými, číslovanými dodatky řádně podepsané oběmi smluvními stranami.

Toto smluvní ujednání nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběmi smluvními stranami, je vyhotoveno ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží nájemce a jedno pronajímatel.

Nájemce prohlašuje, že souhlasí dle ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, se zpracováním ( tím se rozumí zejména shromaždování, ukládání, používání uchovávání ) mích osobních a citlivých údajů.

Účastníci tohoto smluvního ujednání prohlašují, že text VOP a nájemní smlouvy si dobře přečetli, rozumí jejímu obsahu, s jejím obsahem souhlasí, prosti omylu či tísně, na důkaz čehož, jako projev své pravé, vážné a svobodné vůle připojují pod text VOP a nájemní smlouvy svůj výhradní podpis.

Nájemní smlouva ke stažení